onsdag, februar 21, 2024
 Gode resultat for Statsbygg i 2022OPNING Saemien Sijte på Snåsa var eitt av Statsbyggs ni nybygg som vart opna i fjor.

I 2022 forvalta Statsbygg eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter, og investerte heile 1,2 mrd. koner i vedlikehald av dei. Samstundes opna Statsbygg ni nybygg i løpet av året.

– Året 2022 har vore eit spesielt år prega av uvisse og uro med krig i Ukraina og etterfølgande kraftig prisvekst på energi og mange andre av innsatsfaktorane våre. Det høge prisnivået utfordrar dei økonomiske rammene, spesielt i dei aller største byggeprosjekta våre. Statsbygg nådde likevel dei fleste måla sine i 2022 og kundeundersøkinga vår viser at Statsbygg har godt tilfredse kundar, seier administrerande direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.
 
Årsrapporten for 2022 er no lagt fram for Kommunal- og distriktsdepartementet. Statsbygg forvalta ved utgangen av året eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter eigedom, og leigeinntektene utgjorde 5,8 mrd. kroner.
 
Statsbygg investerte 8,3 mrd. kroner i byggeprosjekta sine. Gjennom året var 34 prosjekt under planlegging og 39 prosjekt under bygging, medan ni blei opna.
 
Statsbygg selde eigne eigedommar med ein gevinst på 392 mill. kroner i fjor. I tillegg hadde Statsbygg i oppdrag å selje andre eigedomar på vegner av staten, blant anna på Adamstuen i Oslo. Desse sala gav staten ei inntekt på nærare 1,9 mrd. kroner i 2022.
 
– Eit av Statsbyggs samfunnsoppdrag er å vareta den verdien statens eigedomar representerer. Vi gjennomførte vedlikehald for over av 1,2 mrd. kroner i fjor. Vi jobbar systematisk med tilstandsanalysar for å avdekke behov for vedlikehaldsarbeid, og det er gledeleg å kunne rapportere at bygningane våre gjennomgåande er godt heldt ved like, seier Nikolaisen.
 
I forbindelse med årsrapporten legg Statsbygg òg fram sin første berekraftsrapport, som samlar resultat innan klima og miljø, sosiale forhold og styring og økonomi.
 
Frå Stavanger til Antarktis
 
Statsbygg har i 2022 hatt mange viktige oppdrag i planleggingsfase. Nokre av desse er konseptvalutredningar for Troll forskingsstasjon i Antarktis, Høgskolen i Innlandet og Stavanger tinghus. Statsbygg har òg hjelpt i ei rekke statlege etatar med leige av lokale i den private marknaden, noko som har ført til at staten vil spare 300 mill. kroner over ein kontraktsperiode på ti år.
 
I årsrapporten kjem det òg fram at Statsbygg målretta jobbar med tiltak mot useriøse aktørar i bransjen. Krav blir stilt til blant anna faglærde, lærlingar og faste tilsettingar, og det blei gjennomført systematiske kontrollar for å sikre etterleving av krava.
 
2022 fortsette Statsbyggs effektivisering av eigedomsforvaltninga seie. Forvaltningsarealet per driftsårsverk var det høgaste dei siste fem åra med 10 660 kvadratmeter per årsverk, og driftskostnadene var dei lågaste i same periode med 72,2 kroner per kvadratmeter. Energibruken per kvadratmeter var òg blant dei lågaste med eit forbruk på 190 kWh per kvadratmeter.

 
SaemienSitje.jpg

Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre et miljøsertifisert kontor- og næringsbygg på kaipromenaden i Haugesund for Smedasundet Sytti7 AS (Caiano ... les mer

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotografiar

Lei av trauste byggegjerde? No kan du sjå fire fotografi av Vibeke Tandberg når du går forbi byggeplassen til det nye Regjeringskvartalet.

... les mer


Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milliarder kroner

Statsbyggs største enkeltstående byggeprosjekt, Livsvitenskapsbygget, er i startgropen for storstilt innkjøp av utstyr og inventar. Statsbygg skal ... les mer

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Et team fra Veidekke legger i dag ut på langtur for å møte elever på ungdomsskoler og videregående skoler fra Agder i sør til Trøndelag i nord. ... les merBlir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Statsråd Karianne Tung er fornøyd med spleiselaget, som skal sørge for at kontor- og undervisningsbygget til Norsk havteknologisenter i Trondheim ... les mer

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Takket være et lite industrieventyr ved Veidekkes asfaltfabrikk i Kristiansund er det i høst produsert 3.000 tonn asfalt kun ved bruk av hydrogen ... les mer


Startskudd for NTNU Campussamling

Statsbygg er byggherre når startskuddet går for byggeprosjektet NTNU Campussamling ved nyttår. Konkurransen er allerede i gang om hvem som får ... les mer

D-blokka har nådd høgda si

Det nye regjeringskvartalet reiser seg i Oslo sentrum, og D-blokka har no vakse seg til full størrelse.

... les mer

Statsbygg har laget Samspillsboka

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i ... les mer

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer


Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les mer

Skanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet
Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne s...

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Int...
Byggavfall blir klimavennlig jord

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter
Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer

Grønt lys for NTNU Campussamling
Mange bruksområder for gammel betong

Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi
Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen

Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...
Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede

Staten bruker mindre areal
Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges