torsdag, oktober 05, 2023
 Staten sparer milliardar i kontorleigeStatlige etater kan spare store penger når de leiger lokale i den private merknaden fortel kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og administrerande direktør Harald V. Nikolaisen.

Statsbygg er rådgivar for statlege verksemder når dei skal forhandle kontorlokale med private utleigarar. I reforhandlingane blir det lagt vekt på å finne kostnadseffektive og arealeffektive lokale. Samtidig blir det stilt krav til miljøvennlege løysingar som gir lågare energiforbruk, og dermed òg lågare energikostnader og redusert klimafotavtrykk pr. tilsett.
 
Sparte leigekostnader
 
– Eg er oppteken av at staten skal bruke fellesskapet sine pengar smart og effektivt, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik:
 
– Statsbygg har gjort ein solid jobb med å reforhandle leigekontraktane dei siste åra. Allereie sparar vi mykje pengar. I åra framover skal stadig nye kontraktar forhandlast om, og det er eit stort potensiale for innsparingar – noko som gagnar både fellesskapet og dei som arbeidar i verksemdene som får nye lokalar.
 
I 2022 blei det reforhandla 13 leigekontraktar frå Grimstad i sør til Hammerfest i nord. 1870 statstilsette har fått nye arbeidsplassar i moderne lokale. Reforhandlingane gav ein reduksjon av leigekostnadene på 37,7 millionar kroner samanlikna med tidlegare. Det er eit kostnadskutt på 33 % pr. tilsett. Reknast leiga i noverdi under heile leigeperioden er innsparinga på kontraktane heile 306 millionar kroner over 10 år.
 
Databasen Statens lokale blei oppretta i 2018. Den gav staten ei heilskapleg oversikt over både eigde og leigde lokale, og nye moglegheiter til å samanlikne og analysere forskjellige verksemder sine bruk av areal.
 
Reknast noverdi av alle kontraktar som er inngått i perioden 2018 – 2022, har Statsbyggs rådgiving bidrege til å redusere leigekostnadene for statlege verksemder med heile 2,1 milliardar kroner.

Spart areal og energikostnader
 
–  Hovudårsaka til dei reduserte leigekostnadene, er arealeffektivisering. Dei 13 leigekontraktane som blei reforhandla i 2022 representerte ei samla arealeffektivisering på 24 000 kvadratmeter BTA, fortel administrerande direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg .
 
Mindre areal reduserte samtidig energikostnadene med 2,6 millionar kroner. Det betyr ein reduksjon av klimafotavtrykket pr. tilsett målt i kg/CO2 på heile 68 %.
8 300 statstilsette har sidan 2018 flytta inn i nye lokale med Statsbygg som rådgivar, det har ført til ein total reduksjon i arealbruken på 119 805 kvadratmeter som svarer til nesten 1000 gjennomsnittlege einebustadar i Noreg.
 
Statsbygg sine rådgivingstenester
 
Statsbygg jobbar for tida med 58 prosjekt der statlege etatar leitar etter nye lokale hos private utleigarar. Statsbygg hjelper med å definere etatane sine behov og krav. Når det er beskrive, hjelper Statsbygg til med marknadssøk, tilbodsevaluering, kontraktsforhandling og oppfølging av kontraktsvilkåra. Statsbygg kan òg hjelpe med brukarprosessar og endringsleiing i forbindelse med flytting og val av moderne arbeidsplassløysingar.
 
På nettstaden statensinnleie.no blir det lagt ut søk etter leigelokale for statlege verksemder i heile landet og kommuniserer med tilbydarar i marknaden.

 
ministerGjelsvigOgHarald-e1.jpg

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer

Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les merImponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer

Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme ... les merGrunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt, som skal bidra til en bærekraftig utvikling av ... les mer

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer

Vibeke Schulz Ahlsand er ansatt som avdelingsdirektør for Statsbyggs eiendommer i utlandet. Her får hun ansvaret for statlige eiendommer i over 50 ... les mer


Grønt lys for NTNU Campussamling

Statsministeren og statsråd for forskning og høyere utdanning besøkte i går NTNU i Trondheim og ga grønt lys for oppstart i byggingen av NTNU ... les mer

Mange bruksområder for gammel betong

Betongbransjen har redusert sine CO2-utslipp, men kan bli enda mer klimavennlig ved å redusere utslippene fra sementproduksjon, øke gjenbruken av ... les mer


Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Soldrevne gatelys har aldri vært mer aktuelt

... les mer
Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Fornebubanen om tunnel- og grunnarbeider på den to kilometer lange strekningen fra Majorstua til Skøyen i ... les mer


Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene til verdensmarkedet

Statsbygg har utløst opsjonen på kjøp av kjøretøysperrer med innovasjonspartneren Prodtex AS fra Ulsteinvik. Dette vil gagne det nye ... les mer

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede

I 64 år stod det japanske kirsebærtreet i regjeringskvartalet i Oslo. No står treet på Sylling prestegard i Lier, og den japanske ambassadøren ... les mer

Staten bruker mindre areal
Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...

Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret
Norconsult prosjekterte Årets skolebygg

Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...
Kunstig intelligens på tak og fasader

Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023
Gode resultat for Statsbygg i 2022

Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...
Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS

Åpnet Europas største ombrukssentral
17 meter lange rørsjakter heises på plass i Liv...

Norconsults Cathrine Kirkøen-Bere kåret til en ...
Statsbygg mottok 18 varsler i 2022

Bygg Arena Arendal utfordrer på klima, arbeidsl...
Block Berge endrer navn til Veidekke Prefab

Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse
Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies